fbpx
Loading...

Privacybeleid

Privacyverklaring Kosmeier Makelaars

Versie 01-08-2019
Kosmeier Makelaars hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij
omgaan met persoonsgegevens.

Internet

Ons website-adres is: https://kosmeiermakelaars.nl.
Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in
het reactieformulier. Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde
spamdetectie service geleid worden.
Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld
video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt
zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht. Deze
websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde
partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de
interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Waarborging privacy

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens. Kosmeier Makelaars houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke
wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit
brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze
  zijn verstrekt; deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy
  beleid.
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke
  minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de
  verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de
  beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor
  uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, uw hier op willen
  wijzen en deze respecteren.

Als Kosmeier Makelaars zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw
persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere
zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via ons
contactformulier of via de contactgegevens zoals vermeld op onze website.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Kosmeier Makelaars verwerkt ten behoeve van de
volgende doeleinden:

 • Het aangaan van overeenkomsten betreffende makelaar activiteiten, taxaties en
  projecten, alsmede de uitvoering van deze overeenkomsten
 • Beroepsgerichte communicatie (leveranciers, makelaars, projectontwikkelaars,
  notarissen, beroepsorganisaties)
 • Het versturen van nieuwsbrieven

Benodigde persoonsgegevens

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u
vragen:

 • Naam, adres, woonplaats en contactgegevens zoals telefoonnummer, E-mailadres
 • Geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, eventuele overlijdensdatum, burgerlijke
  staat, gezinssamenstelling
 • Reden van uw wens voor bijvoorbeeld koop, verkoop, zoekopdracht of taxatie
 • Gegevens betreffende de woning, zoals kenmerken, omschrijving, bouwjaar,
  oppervlaktes, indeling, kadastrale gegevens, WOZ-waarde, foto’s, video’s
 • Transactie gegevens, zoals (ver)koop/ver(huur) prijzen en data
 • Overige gegevens die u verstrekt

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit
noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij waar nodig gebruik van een derde partij voor overleg met makelaars,
notarissen, e.d., maar ook van publiek toegankelijke websites ten behoeve van
koop/verkoop onroerend goed waaronder:

 • Funda.nl
 • Kosmeier.nl
 • overige woningsites
 • social media

Ook maken wij gebruik van besloten landelijke uitwisselingssystemen aan geselecteerde
derden, waaronder:

 • Taxateurs (voor taxaties)
 • Validatie instituten (bij taxaties)
 • Gemeenten (over WOZ)
 • VBO

Wij geven nooit persoonsgegevens door of verlenen toegang tot onze
persoonsgegevens aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst
hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige
afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken,
tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het
kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval
dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te
geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier
schriftelijk toestemming voor geeft.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen
dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder,
verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn en beveiliging

Kosmeier Makelaars bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het
doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om
persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke we
van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook
heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf
of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u
te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens vragen we u
hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dit
natuurlijk erg vervelend. U hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.
Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt neem dan
contact met ons op!